ഹോം

മലയാളത്തിലുള്ള ബൈബിൾ പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം! വേദപുസ്തകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബൈബിൾ, ദൈവം, യേശുക്രിസ്തു, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ദൂതന്മാർ, മനുഷ്യൻ, പാപം, രക്ഷ, സഭ, യുഗാവസാനം എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്നേക്കാവുന്ന പ്രധാന  ചോദ്യങ്ങളും അവക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.  പല ഉത്തരങ്ങളിലും  റഫറൻസ് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ള. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഉത്തരവും  നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ബൈബിൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി അറിയിച്ചാൽ മറുപടി നൽകാവുന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.  വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചക്കും ദൈവമഹത്വത്തിനുമായി ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ വെബ് സൈറ്റിലേക്ക് ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

പത്ത് പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ (Ten Doctrines)

ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച്

ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്

യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച്

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച്

ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച്

മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച്

പാപത്തെക്കുറിച്ച്

രക്ഷയെക്കുറിച്ച്

സഭയെക്കുറിച്ച്

യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച്

സമ്മിശ്ര വിഷയങ്ങൾ

വേദപുസ്തക സ്രഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച്

സുവിശേഷം

ചെറു ലേഖനങ്ങൾ

എന്തൊകൊണ്ട് മുഴുകൽ സ്നാനം?

കാർബൺ-14 കാലഗണനം

കഷ്ടതയും വിശുദ്ധിയും-Trials and holiness

ഭയം എന്ന കെണി

“പ്രവാസത്തിലിരിക്കുന്ന” സഭയും കർതൃമേശയും

കൊറോണ വൈറസ്സിനോട് എങ്ങിനെ പ്രത്രികരിക്കണം?

വീഡിയോ ലെസ്സൺസ്

എന്തുകൊണ്ട് വീണ്ടും ജനനം അനിവാര്യമായിരിക്കുന്നു?

എന്താണ് വീണ്ടും ജനനം?

മുന്നറിവ് കേവലം മുൻ കൂട്ടിയുള്ള അറിവ് മാത്രമാണോ?

എന്താണ് ദൈവീക തിരഞ്ഞെടുപ്പ്?

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: