ഹോം

മലയാളത്തിലുള്ള ബൈബിൾ പഠനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം! വേദപുസ്തകത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ടുകിടക്കുന്ന വിവിധ വിഷയങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടെയാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബൈബിൾ, ദൈവം, യേശുക്രിസ്തു, പരിശുദ്ധാത്മാവ്, ദൂതന്മാർ, മനുഷ്യൻ, പാപം, രക്ഷ, സഭ, യുഗാവസാനം എന്നീ വിഷയങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത്. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർന്നുവന്നേക്കാവുന്ന പ്രധാന  ചോദ്യങ്ങളും അവക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങളുമാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്.  പല ഉത്തരങ്ങളിലും  റഫറൻസ് മാത്രമേ നൽകിയിട്ടുള്ള. അതുകൊണ്ട് ഓരോ ഉത്തരവും  നല്ലപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് ബൈബിൾ അത്യാവശ്യമാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നിങ്ങൾക്കുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ എഴുതി അറിയിച്ചാൽ മറുപടി നൽകാവുന്നതാണ്. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്.  വിശ്വാസികളുടെ ആത്മീയ വളർച്ചക്കും ദൈവമഹത്വത്തിനുമായി ഇത് പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ഈ വെബ് സൈറ്റിലേക്ക് ഏവരേയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ബൈബിളിനെക്കുറിച്ച്

ദൈവത്തെക്കുറിച്ച്

യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കുറിച്ച്

പരിശുദ്ധാത്മാവിനെക്കുറിച്ച്

ദൂതന്മാരെക്കുറിച്ച്

മനുഷ്യരെക്കുറിച്ച്

പാപത്തെക്കുറിച്ച്

രക്ഷയെക്കുറിച്ച്

സഭയെക്കുറിച്ച്

യുഗാന്ത്യത്തെക്കുറിച്ച്

വേദപുസ്തക സ്രഷ്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച്

സുവിശേഷം

ചെറുലേഖനങ്ങൾ