വേദപുസ്തക സൃഷ്ടിപ്പ്

 

ആറു ദിവസത്തിലെ സൃഷ്ടിയിൽ ഓരോ ദിവസവും ദൈവം എന്തൊക്കെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്?

          A. ആദ്യ ദിവസം, vv. 1–5

ഇരുണ്ട ആകാശവും അതിനോട് ചേർന്ന് വെളിച്ചം, സമയം, വെള്ളത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട അന്തരീക്ഷം എന്നിവ ദൈവം സ്രഷ്ടിച്ചു. ഇടം (ആകാശം), ഊർജ്ജം (വെളിച്ചം) പദാർത്ഥം (ഭൂമി) എന്നിവ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

          B. രണ്ടാം ദിവസം, vv. 6–8

ഭൂമിക്കു മീതെയുള്ള വെള്ളത്തെ വേർതിരിച്ച് ഒരു വിതാനം ഉണ്ടാക്കി. ഈ വിതാനത്തിലാണ് ദൈവം സൂര്യനും ചന്ദ്രനും മറ്റു നക്ഷത്രങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചത്. (ഉൽ 1:15, 17), ഭൂമിക്ക് അപ്പുറമുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലമാണ് വിതാനം.

          C. മുന്നാം ദിവസം, vv. 9–13

കരയും കടലും വേർതിരിയുവാൻ ദൈവം കൽ‌പ്പിച്ചു. കരയിൽ ഫലം കായ്ക്കുന്ന ചെടികളും മരങ്ങളും ഉണ്ടാകുവാനും കൽ‌പ്പിച്ചു.

          D. നാലാം ദിവസം, vv. 14–19

സൂര്യനേയും, ചന്ദ്രനേയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒന്നാം ദിവസം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച വെളിച്ചം താൽക്കാലികമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അതിനു പകരം സൂര്യനെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു.

          E. അഞ്ചാം ദിവസം, vv. 20–23

വലിയ ജീവികളടങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമുദ്രത്തിലെ ജന്തുക്കളെയും ആകാശത്തിൽ പറക്കുന്ന പക്ഷികളെയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു.

          F. ആറാം ദിവസം, vv. 24–31

കന്നുകാലികൾ, വയലിലെ ജന്തുക്കൾ, ഇഴജാതികൾ(ഉരഗങ്ങളും കീടങ്ങളും), മനുഷ്യൻ എന്നിവയും ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു. മനുഷ്യരെ മാത്രം ദൈവം സ്വന്ത സാദൃശ്യത്തിൽ തനിക്കു പകരം ഭരിക്കുവാൻ താൻ സൃഷ്ടിച്ചു. എന്നാൽ അതിനു പകരമായി ഏക കോശ ജീവിയിൽ നിന്നാണ് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവികളും ഉണ്ടായതെന്ന് പരിണാമ സിദ്ധാന്തം പഠിപ്പിക്കുന്നു.

ദൈവം എങ്ങിനെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്?

ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്നാണ് ദൈവം ആകാശത്തേയും ആകാശത്തിലുള്ള സകലതും ഭൂമിയേയും തന്റെ വചനം കൊണ്ട് സൃഷ്ടിച്ചത്. “ഈ കാണുന്ന ലോകത്തിന്നു ദൃശ്യമായതല്ല കാരണം എന്നു വരുമാറു ലോകം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു എന്നു നാം വിശ്വാസത്താൽ അറിയുന്നു (എബ്ര. 11:3) എന്നുള്ളത് വേദപുസ്തക സൃഷ്ടിപ്പിലുള്ള ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വേദഭാഗമാണ്. ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ ദൈവം പറഞ്ഞപ്പോൾ സകലതും ഉണ്ടായി എന്ന് ഈ വേദഭാഗം ഉറപ്പിക്കുന്നു. ഇത് തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല മറിച്ച് വിശ്വാസത്താൽ നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും ഈ ഭാഗം പഠിപ്പിക്കുന്നു. വേദപുസ്തകം എന്തു പഠിപ്പിക്കുന്നോ അതാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്.

പരിണാമവാദക്കാരും സൃഷ്ടിവാദാക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

 ശാസ്ത്രം ഈ കാലങ്ങളിൽ വളരെയധികം പുരോഗിമിച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രം പറയുന്നതാണ് നാം അംഗീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് അനേകർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് അടിസ്ഥാനപരമായ ശാസ്ത്രം. പക്ഷെ പരിണാമ വാദം നിരീക്ഷിച്ചു ഉറപ്പുവരുത്താവുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രമല്ല, അത് കേവലം നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ കയ്യിൽ ജന്തുക്കളുടേയും ചെടികളുടേയും ഫോസിലുകളാണ് ഇപ്പോൾ ശേഷിക്കുന്നത്. അതിൽ മാത്രമേ നിരീക്ഷണം നടത്തുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പരിണാമവാദക്കാരുടെ നിരീക്ഷണം കേവലം നിഗമനങ്ങൾ മാത്രമായിതീരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് പരിണാമ വാദം വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പടിപ്പിക്കൽ മാത്രമായി തീരുന്നത്. പരിണാമവാദക്കാരനോ സൃഷ്ടിവാദാക്കാരനോ “ആദിയിൽ” ഇല്ലായിരുന്നതുകൊണ്ട് രണ്ടുകൂട്ടരും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. സൃഷ്ടിവാദക്കാരൻ ദൈവവചനം സത്യമാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അതേസമയം പരിണാമവാദക്കാരൻ പരിണാമ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. രണ്ടുകൂട്ടരും തങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്താൽ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിൽ ഒന്ന് മനുഷ്യകേന്ദ്രീകൃത കാഴ്ച്ചപ്പാടും മറ്റൊന്ന് ദൈവകേന്ദ്രീകൃത കാഴ്ചപ്പാടുമാകുന്നു. ഇതാണ് പരിണാമവാദക്കാരും സൃഷ്ടിവാദക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം.

 

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: